Pravidlá pre ochranu osobných údajov 


1.   Spracovateľ údajov

Tieto pravidla ochrany osobných údajov upravujú spôsob používania osobných údajov partnerov a účastníkov projektov združenia Sri Chinmoy Centrum (ďalej len SCHC), v súvislosti s využívaním webových stránok, online služieb, e-shopov v projektoch a aktivitách združenia SCHC.

2.   Rozsah spracovania osobných údajov

Spracovávame len osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné spojené s využívaním našich webových stránok,  poskytovaním služieb a marketingové aktivity..

           1.  Údaje:
                           Meno
                           Telefónne číslo

            2.  Cookies:
                            údaje o vyhľadávaní na internete
                            údaj o koncovom zariadení

3.  Účel spracovania osobných údajov

Marketingové údaje za účelom informovania záujemcov o meditačné kurzy.

4.  Právny základ spracovania osobných údajov

Osobné údaje spracovávame na základe udelenia súhlasu záujemcov o kurzy meditácie v registračnom formulári.

5.  Doba a miesto uchovávania osobných údajov

V prípade že nám záujemca o meditačné kurzy udelí súhlas na spracovanie osobných údajov na marketingové účely, spracovávame tieto údaje po dobu uvedenú v súhlase alebo až do odvolania súhlasu.

6.  Prístup tretích osôb k osobným údajom

K osobným údajom záujemcov o meditačné kurzy môžu mať prístup:

1.  Písomne poverené osoby s presne vymedzeným rozsahom prístupu a použitia osobných údajov.
2.  Tretie osoby konajúce v mene združenia SCHC. Takéto soby môžu osobné údaje používať len v súlade s týmito pravidlami ochrany osobných údajov.
3.  Oprávnené osoby, avšak len za predpokladu splnenia zákonných povinností združenia SCHC voči oprávnenej osobe.

7.  Práva účastníkov meditačných kurzov

Účastníci meditačných kurzov majú nasledovné práva:

1.   Právo na prístup k osobným údajom.
2.  Právo na opravu osobných údajov.
3.  Právo na vymazanie osobných údajov.
4.  Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov.

Účastníci meditačných kurzov majú právo kedykoľvek odvolať ich súhlas za účelom spracovania osobných údajov na marketingové účely a to na základe zaslania zrozumiteľného prejavu vôle v kontaktnom formulári na webovej stránke SCHC.

8.   Používanie súborov cookies

1.   V prípade že návštevník stránky vyjadrí súhlas s ukladaním cookies na svojom počítači alebo mobilnom zariadení dochádza k ukladaniu týchto typov coookies súborov:

                  a)  dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí prehliadača automaticky vymažú.
                  b)  dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači návštevníka zostávajú zachované aj
                       po  vypnutí zariadenia pomocou ktorého pristupuje návštevník  k webových stránkam

2.   Súhlas návštevníka s ukladaním cookoes je zároveň vyjadrením súhlasu pre združenie SCHC na využívanie súborov cookoes na marketingové účely (zisťovanie návštevnosti stránok).